Om Move Physioterapy

Hovedhensikten med prosjektet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere.

Målgruppen for filmene er først og fremst fysioterapeuter. Det å legge til rette for bevegelsesgrupper, har vært viktig som oppfølging etter individuell behandling og som en del av fysioterapeuters praksis. Gjennom gruppetilbud kan det skapes en sammenheng ved å delta med andre i bevegelse, samt at fysioterapeuter kan bidra med kunnskap om varierte bevegelser, anerkjenne og øve på å regulere seg etter egne behov og legge tilrette for utforskende bevegelser sammen med andre.

Å utvikle egen kompetanse i å lede bevegelsesgrupper, kan være krevende. Det er en litt annen ferdighet enn en-til-en-arbeid, med mange flere elementer å forholde seg til og velge blant. Det å lære av noen – som en start – er en viktig del i det å lære ferdigheter.  Å lage disse filmene og legge dem på et nettsted – hvor man kan hente inspirasjon – er ment som et tillegg til alt vi ellers kan lære på studiesteder og av veiledere og kolleger.

Bevegelsesgrupper i psykomotorisk fysioterapi har også kanskje noe å tilføre fysioterapifaget generelt. Bevegelsene og oppbygging av timene bygger på grunnleggende anatomi- og funksjonsforståelse. Fysioterapeuter er en yrkesgruppe som er kvalifisert til å tilpasse trening/bevegelse til det som er mest hensiktsmessig for det enkelte mennesket – fra dag til dag.  Vi er en menneskebehandlende profesjon. Deter flott om filmene kan inspirere fysioterapeuter utover vårt fagfelt.

Det vil være gratis å besøke nettstedet og se på filmene. Filmopptakene er finansiert av midler fra den testamentariske gaven som disponeres av NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi og fra egne midler. Etablering/drift av nettsiden er finansiert av midler fra Filmprosjektgruppen v/Berit Ianssen som selger bøker og filmer gruppen har produsert.  Det vil også søkes om midler fra andre kilder.

Det vil etter hvert legges ut flere filmer, tekster og informasjon som er knyttet til fagfeltet psykomotorisk fysioterapi på nettsiden. Målet er også at filmer blir tekstet på andre språk –slik at filmene kan nå flere.

Har du ideer til klinisk praksis som kan filmes eller innspill til siden – ta gjerne kontakt!

 

Berit Ianssen

berit.ianssen@ntebb.no

©2019